Интеграция на новопризнати чужденци със статут на бежанец или хуманитарен статут


След връчване на решението за предоставяне на статут, новопризнатите чужденци със статут на бежанец или хуманитарен статут могат да се включат в Националната програма за интеграция на бежанците /2011 – 2013 г./ в Република България, която се реализира от Интеграционния център към Държавната агенция за бежанците. В програмата са предвидени мерки и дейности за подпомагане на процеса на адаптация и интеграция на получилите статут през първата година след връчване на решението за статут.

Право на достъп до Националната програма за интеграция.

Право на достъп имат:

– Чужденците, получили статут, които са подали молба за включване в програмата до 20 работни дни след получаване на решението за предоставяне на статут.

– Лицата с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, пребивавали в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, до 20 работни дни след напускане на дома поради навършване на пълнолетие.

– Чужденци, с предоставен статут, които не разполагат със собствен доход и нямат регистрирана фирма по Търговския закон.

Ред и условия за включване и подпомагане по Националната програма за интеграция.

Чужденците с предоставен статут подават молба-образец и декларация за материално състояние до председателя на Държавната агенция за бежанците, в срок от 20 работни дни от връчване на решението за статут. С подалите молби кандидати се провежда социално интервю, изготвя се индивидуален интеграционен план /в плана се описват правата и задълженията на кандидата и се набелязват мерки за неговата интеграция/ и проектодоговор за участие в програмата. След разглеждане и одобряване на молбите и плановете от Интеграционната комисия към ДАБ, се изготвя предложение до председателя на ДАБ за включване на кандидатите в програмата и следва подписване на договор между кандидата и председателя на Агенцията.

Подпомагането по Националната програма за интеграция са обвързани със задължително посещаване на курсове по български език, социална и културна интеграция и курсове за придобиване на професия.

Децата на включените в програмата, които са на възраст от 7 до 16 години, са задължени да посещават редовно курсове за изучаване на български език или да продължат образованието си в общински и държавни училища.

Чужденецът, получил статут по ЗУБ, или членове на неговото семейство да не пътуват на собствени разноски извън България по време на участието им в програмата, освен в изключителни случаи, след предварително одобрена молба от председателя на ДАБ при МС

При неизпълнение на поетите задължения по индивидуалния интеграционен план, част от сключения договор, без уважителни причини, включеният в програмата подлежи на отпадане от Националната програма за интеграция.

Дейности и мерки за интеграция, заложени в Националната програма /2011 – 2013 г./.

Те са за период до една година от включването в програмата. Дейностите по интеграция се провеждат в Интеграционния център към ДАБ.

– Обучение по български език по утвърдена програма и курсове за професионална квалификация. Посещаването има задължителен характер.

– Социална и културна ориентация – история и география, традиции и празници в Република България.

– Ежемесечно здравно осигуряване.

– Стипендия за обучение в курсовете по български език и социално ориентиране.

– Еднократна социална помощ до максималния размер, определен в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане при напускане на РПЦ и настаняване на квартира.

– Ежемесечно финансово подпомагане за наемане на жилище и заплащане на комунално-битови разходи на получилите статут.

– Седмични транспортни карти по време на курсовете за обучение по български език, социална и културна ориентация.

– Целева помощ за издаване на лична карта, съгласно ППЗСП.

– Месечна помощ за деца, посещаващи български общински и държавни училища.

– Учебни материали за непълнолетните деца на включените в програмата лица, които посещават българско училище /учебни тетрадки, пособия, учебни помагала/.

– Заплащане на такси за детска градина.