Как да получите статут на бежанец?


Указания относно реда за подаване на молбата за статут, за процедурата, която ще се следва, за правата и задълженията на чужденците, подали молба за статут в Република България.

МОЛБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ

Вие можете да заявите желание за предоставяне на статут лично пред длъжностно лице в Държавната агенция за бежанците или пред друг държавен орган. Вашата молба за предоставяне на статут може да бъде в устна, писмена или друга форма, като при необходимост Ви се осигурява преводач или тълковник. Молбата трябва да съдържа Вашите лични данни, както и конкретните искания към Република България. В Държавната агенция за бежанците при МС ще Ви бъде извършен обиск от лице, което принадлежи към Вашия пол, и ако притежавате документи за самоличност те ще бъдат задържани и съхранени в Държавната агенция за бежанците до приключване на производството с влязло в сила решение. Следва да бъдете фотографиран, и ще Ви бъдат взети пръстови отпечатъци. От изключителна важност за Вас е да съобщите истинските си имена и рождена дата, тъй като това има много сериозни последици за Вас. Ще бъдете регистриран и ще бъдете питан за биографични данни. След като Ви се направят медицински изследвания ще останете под карантина, докато станат известни резултатите.

Ако сте родител и сте придружен в Република България от малолетното Ви дете, Вие можете да поискате статут и за Вашето дете с Вашата молба. Ако Вие сте родител, който е придружен в Република България от непълнолетното си дете, Вашето дете може да поиска предоставяне на статут със своя молба, която следва да бъде одобрена от Вас.

ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВАТА, КОМПЕТЕНТНА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МОЛБАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ

С регистрацията Ви в Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет ще Ви бъде образувано производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата Ви за предоставяне на статут. Производството ще се проведе в съответствие с Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията, Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета и Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета. По силата на международните задължения на Република България, пръстовите отпечатъци на лицата над 14 години се въвеждат в националната и европейската база данни ЕВРОДАК. Ще Ви се издаде регистрационна карта, която Вие трябва да носите постоянно у себе си. При необходимост с Вас ще се проведе интервю.

Съществуват случаи, при които може да се окаже, че друга държава е компетентна да разгледа молбата Ви за статут, като:

1. Ваш съпруг/съпруга или дете са в производство за предоставяне на статут на бежанец, или имат предоставен статут на бежанец в друга държава-членка на ЕС.

2. Друга държава-членка на ЕС Ви е издала виза или разрешение за пребиваване.

3. Влезли сте на територията на ЕС през друга държава-членка.

4. Вече сте подавали молба за статут на бежанец в друга държава-членка на ЕС.

Пръстовите отпечатъци и другите идентифициращи белези, както и личните Ви данни могат да се използват при обмен на информация с други държави-членки на ЕС, за целите на производството.

При производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата Ви за предоставяне на статут решаващият орган ако установи, че Република България е компетентна, ще вземе решение, с което ще Ви образува производство за предоставяне на статут.

Ако се установи, че друга държава е отговорна да разгледа молбата Ви за статут, решаващият орган ще откаже да Ви образува производство за предоставяне на статут в Република България и ще разреши прехвърлянето Ви в компетентната държава.

Решението ще Ви бъде връчено. Решението можете да обжалвате в 7-дневен срок от връчването му пред Административния съд – град София, чрез органа, издал решението. Жалбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго.

ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ

I. Ускорено производство – Ако производството Ви за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на статут приключи с решение да Ви се образува производство за предоставяне на статут в Република България, след влизане в сила на решението ще Ви бъде образувано ускорено производство. Ускорено производство се образува и когато не бъде взето решение в сроковете по Регламент /ЕО/ № 343/2003 на Съвета и Регламент /ЕО/ № 1560/2003 на Комисията. Ще Ви се издаде регистрационна карта, която Вие трябва да носите постоянно у себе си.

Производството за предоставяне на статут е изключително важно за Вас. Не всеки чужденец бива признат за бежанец и получава закрила от Република България. Интервюто е най-важна възможност да обосновете молбата си за закрила и във Ваш интерес е да оказвате съдействие на длъжностните лица от Държавната агенция за бежанците. След регистрирането Ви ще Ви бъде определена дата за провеждане на интервю, за което ще получите покана. Явявайте се навреме на насроченото Ви интервю. При провеждане на интервю с Вас ще се състави протокол. При необходимост за нуждите на съответното производство интервюиращият орган ще проведе допълнителни интервюта. Ще бъдете уведомявани своевременно за датата на всяко следващо интервю. Можете да заявите желание да бъдете интервюирани от интервюиращ орган или преводач, съответно от тълковник, от Вашия пол. Интервюто ще се провежда на заявен от Вас език. Когато това е невъзможно, интервюто ще се провежда на език, за който може да се смята, че Вие владеете. Длъжен сте да представите своите доказателства до произнасянето по молбата Ви, като в случай че не ги представите, произнасянето ще се извършва без тези доказателства. Протоколът ще Ви бъде прочетен и ще се подписва от Вас, от преводача, съответно от тълковника, и от интервюиращия орган. Ако откажете да подпишете протокола от интервюто това ще бъде удостоверявано с подписите на двама свидетели. Причините за отказа ще бъдат отбелязани в протокола.

В срок до три дни от образуване на производството интервюиращият орган има правомощието да вземе едно от трите решения :

Да отхвърли молбата Ви като явно неоснователна;

Да прекрати производството;

Да образува производство по общ ред.

Ако интервюиращият орган с решение отхвърли молбата Ви или прекрати производството Ви, решението ще Ви се връчи. Решението можете да обжалвате в 7-дневен срок от връчването пред административен съд по настоящия адрес от регистрационната Ви карта. Жалбата следва да подадете чрез органа, издал решението, като тя спира изпълнението на решението. Подадена след срока жалба ще се връща срещу разписка.

II. Производството по общия ред – Производството по общия ред се образува, когато интервюиращият орган вземе решение да образува производство по общ ред, както и когато в тридневния срок от образуване на ускорено производство интервюиращият орган не вземе решение. Ще Ви се издаде регистрационна карта, която Вие трябва да носите постоянно у себе си.

В срок до три месеца от образуване на производство по общия ред председателят на Държавната агенция за бежанците взема решение, с което може да предостави статут или да откаже да предостави статут. Председателят може да вземе решение да прекрати производството Ви. Препис от решението ще Ви се връчи. Решението, с което председателят Ви е отказал предоставянето на статут или е прекратил производството Ви можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез председателя на Държавната агенция за бежанците, като тя спира изпълнението на решението.

Производството Ви за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут ще бъде спряно, когато без основателни причини:

1. след надлежно поканване не се явите за провеждането на интервю, нито в продължение на 10 работни дни след това;

2. промените адреса си, без да уведомите за това Държавната агенция за бежанците или съответния регистрационно-приемателен център;

3. отказвате да съдействате на длъжностните лица от Държавната агенция за бежанците за изясняване на обстоятелствата, свързани с Вашата молба.

Решението за спиране няма да Ви бъде връчено.

Спряното производство ще Ви бъде възобновено, когато представите доказателства, че сте имали обективни причини за промяна на адреса или обективни пречки за неявяване или несъдействие на длъжностните лица.

Производството за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут, ще Ви се прекрати, когато не се явите пред съответното длъжностно лице на Държавната агенция за бежанците в продължение на три месеца от спирането му. Решението за прекратяване ще Ви бъде връчено. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В случай, че поискате доброволно да се завърнете в държавата ви на произход ще ви бъде оказано съдействие.

III. Връчване на решенията – Решение, издадено от :

  • решаващия орган в производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата Ви за предоставяне на статут,

  • интервюиращия орган в ускорено производство,

  • председателя на ДАБ в производство по общ ред

ще Ви бъде връчено по следния ред:

при явяване в Държавната агенция за бежанците препис от съответното решение ще Ви бъде връчено лично, като съдържанието му ще Ви бъде съобщено на език, който владеете. Връчването ще бъде удостоверено с Вашия подпис, както и с подписите на преводача, съответно тълковника и длъжностно лице. Ако решението не Ви бъде връчено лично в 14-дневен срок от издаването му, ще Ви бъде изпратено съобщение с обратна разписка. При неявяването Ви в 7-дневен срок от получаване на съобщението с обратната разписка, решението ще се счита за връчено. Ако съобщението с обратна разписка се върне в Държавната агенция поради невъзможност за връчване, решението ще се счита за връчено.

По този ред няма да Ви бъдат връчени единствено решения на интервюиращия орган за допускане до производство по общ ред и на председателя на Държавната агенция за бежанци за спиране на производството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

По време на производството имате право:

  1. да получите разяснения относно реда за подаване на молбата, за процедурата, която ще последва, и за Вашите права и задължения;

  2. да останете на територията на Република България;

  3. на преводач или тълковник, регистриран в Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;

  4. да получите регистрационна карта;

  5. на подслон и храна;

  6. на социално подпомагане, психологическа помощ, здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване по реда и в размера, определен за българските граждани.

Имате право на достъп до пазара на труда, ако производството не приключи до една година от подаването на молбата Ви за статут поради независещи от Вас причини.

Няма да Ви се предоставят правата на подслон и храна и на социално подпомагане, ако не принадлежите към уязвима група и подадете последваща молба за предоставяне на статут, както и когато производството по молбата Ви за статут е спряно. Уязвима група са малолетни или непълнолетни, бременни жени, възрастни хора, самотни родители, придружени от малолетните или непълнолетните си деца, лица с увреждания и такива, които са били обект на тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие. Предоставянето или непредоставянето на правото на храна и подслон ще стане с решение на директора на съответния регистрационно-приемателен център. Решението ще Ви бъде връчено. Решението, с което е отказано предоставянето на храна и подслон, можете да обжалвате в 7-дневен срок от връчването пред административния съд по настоящия адрес от регистрационната Ви карта.Жалбата се подава чрез органа, издал решението.

При издаването на регистрационна карта и при продължаването на срока й не се събират такси. Ако изгубите, повредите или унищожите регистрационната карта при издаването на нова ще заплащате такса в размер на 10 лв., което става в Държавната агенция за бежанците.

По време на производството сте длъжен:

1. да изпълнявате разпорежданията на длъжностните лица и да не пречите при изпълнение на служебните им задължения;

2. да предадете всичките си документи и документите на придружаващите Ви деца;

3. когато не притежавате документ за самоличност, да удостоверите самоличността си, датата и мястото на раждане, както и на придружаващите Ви деца, семейното си положение, чрез декларация пред длъжностно лице. При посочване на неверни данни носите наказателна отговорност – лишаване от свобода до три години или глоба от 100 до 300 лв., съгласно чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс;

4. да спазвате правилника за вътрешния ред в транзитните, регистрационно-приемателните и интеграционните центрове, да участвате в дейностите по поддръжката, хигиената и благоустройството им, както и да опазвате предоставеното Ви за ползване имущество;

5. да пребивавате на адреси, разрешени Ви от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Винаги когато искате да промените адреса си, сте длъжни да съобщите новия си адрес в Държавната агенция за бежанците;

6. да не навлизате в граничната зона на Република България без надлежно разрешение;

7. да не напускате територията на Република България без разрешението на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;

8. да съдействате за изясняване на Вашия случай, като съобщавате пълна и достоверна информация на съответните длъжностни лица;

9. да дадете пръстови отпечатъци.

Ако повредите или унищожите вещ, предоставена Ви за ползване от Държавната агенция за бежанците, ще бъдете наказан с глоба от 50 до 200 лв., като ще заплащате и стойността на вещта.

По време на производството за предоставяне на статут носите гражданска, административна и наказателна отговорност съгласно българското законодателство.

Допълнителна информация за производството, настаняването и други приемна на РПЦ – гр.София

Понеделник – петък: 8:30 – 12:30 часа; 13:00 – 17:00 часа

1618, гр. София, ул. “Монтевидео” № 21А, тел. 02- 9040 378.