Права и задължения по време на производството


Права и задължения на подалите молба за статут в Република България.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

По време на производството имате право:

  1. да получите разяснения относно реда за подаване на молбата, за процедурата, която ще последва, и за Вашите права и задължения;

  2. да останете на територията на Република България;

  3. на преводач или тълковник, регистриран в Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;

  4. да получите регистрационна карта;

  5. на подслон и храна;

  6. на социално подпомагане, психологическа помощ, здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване по реда и в размера, определен за българските граждани.

Имате право на достъп до пазара на труда, ако производството не приключи до една година от подаването на молбата Ви за статут поради независещи от Вас причини.

Няма да Ви се предоставят правата на подслон и храна и на социално подпомагане, ако не принадлежите към уязвима група и подадете последваща молба за предоставяне на статут, както и когато производството по молбата Ви за статут е спряно. Уязвима група са малолетни или непълнолетни, бременни жени, възрастни хора, самотни родители, придружени от малолетните или непълнолетните си деца, лица с увреждания и такива, които са били обект на тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие. Предоставянето или непредоставянето на правото на храна и подслон ще стане с решение на директора на съответния регистрационно-приемателен център. Решението ще Ви бъде връчено. Решението, с което е отказано предоставянето на храна и подслон, можете да обжалвате в 7-дневен срок от връчването пред административния съд по настоящия адрес от регистрационната Ви карта.Жалбата се подава чрез органа, издал решението.

При издаването на регистрационна карта и при продължаването на срока й не се събират такси. Ако изгубите, повредите или унищожите регистрационната карта при издаването на нова ще заплащате такса в размер на 10 лв., което става в Държавната агенция за бежанците.

По време на производството сте длъжен:

1. да изпълнявате разпорежданията на длъжностните лица и да не пречите при изпълнение на служебните им задължения;

2. да предадете всичките си документи и документите на придружаващите Ви деца;

3. когато не притежавате документ за самоличност, да удостоверите самоличността си, датата и мястото на раждане, както и на придружаващите Ви деца, семейното си положение, чрез декларация пред длъжностно лице. При посочване на неверни данни носите наказателна отговорност – лишаване от свобода до три години или глоба от 100 до 300 лв., съгласно чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс;

4. да спазвате правилника за вътрешния ред в транзитните, регистрационно-приемателните и интеграционните центрове, да участвате в дейностите по поддръжката, хигиената и благоустройството им, както и да опазвате предоставеното Ви за ползване имущество;

5. да пребивавате на адреси, разрешени Ви от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Винаги когато искате да промените адреса си, сте длъжни да съобщите новия си адрес в Държавната агенция за бежанците;

6. да не навлизате в граничната зона на Република България без надлежно разрешение;

7. да не напускате територията на Република България без разрешението на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;

8. да съдействате за изясняване на Вашия случай, като съобщавате пълна и достоверна информация на съответните длъжностни лица;

9. да дадете пръстови отпечатъци.

Ако повредите или унищожите вещ, предоставена Ви за ползване от Държавната агенция за бежанците, ще бъдете наказан с глоба от 50 до 200 лв., като ще заплащате и стойността на вещта.

По време на производството за предоставяне на статут носите гражданска, административна и наказателна отговорност съгласно българското законодателство.