Предложения за законодателни промени


Източник: Министерски Съвет на Република България

Текст на законопроекта

Правителството предлага на Народното събрание да приеме закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, с които в националното законодателство се въвеждат разпоредбите на Директива 2011/95/ЕС относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, на единния стандарт на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидирана закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила.

Основната цел на директивата е да се уеднаквят правилата по предоставяне на международна закрила в съответствие с общата политика в областта на убежището. Уреждат се условия на приемане, които гарантират достоен стандарт на живот и са съпоставими в целия ЕС. Въвеждат се по-ясни понятия и по-опростени правила, а на държавите-членки се предоставя по-голяма гъвкавост при тяхното интегриране в националните правни системи. Също така се дава голяма възможност на държавите-членки да се справят с възможни злоупотреби с техните системи за прием и се отчитат финансовите и административните последици от някои от регламентираните мерки.

Крайният срок за транспониране на директивата е юли 2015 г. България предприема мерки това да стане по-рано поради непропорционалния миграционен натиск, на който е подложена в момента. От една страна, той е предизвикателство от хуманна гледна точка и от друга – изисква спешни мерки, вкл. на законодателно ниво, за защита на обществения ред, здравето на населението и националната сигурност.

Законопроектът и мотивите към него са публикувани за обществено обсъждане в интернет страницата на Държавната агенция за бежанците.