Статут


Права и задължения по време на производствотоКак да получите статут на бежанец?Видове закрилаПрава и задължения на чужденците, получили закрила съгласно закона за убежището и бежанците

Права и задължения на подалите молба за статут в Република България.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

По време на производството имате право:

 1. да получите разяснения относно реда за подаване на молбата, за процедурата, която ще последва, и за Вашите права и задължения;

 2. да останете на територията на Република България;

 3. на преводач или тълковник, регистриран в Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;

 4. да получите регистрационна карта;

 5. на подслон и храна;

 6. на социално подпомагане, психологическа помощ, здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване по реда и в размера, определен за българските граждани.

Имате право на достъп до пазара на труда, ако производството не приключи до една година от подаването на молбата Ви за статут поради независещи от Вас причини.

Няма да Ви се предоставят правата на подслон и храна и на социално подпомагане, ако не принадлежите към уязвима група и подадете последваща молба за предоставяне на статут, както и когато производството по молбата Ви за статут е спряно. Уязвима група са малолетни или непълнолетни, бременни жени, възрастни хора, самотни родители, придружени от малолетните или непълнолетните си деца, лица с увреждания и такива, които са били обект на тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие. Предоставянето или непредоставянето на правото на храна и подслон ще стане с решение на директора на съответния регистрационно-приемателен център. Решението ще Ви бъде връчено. Решението, с което е отказано предоставянето на храна и подслон, можете да обжалвате в 7-дневен срок от връчването пред административния съд по настоящия адрес от регистрационната Ви карта.Жалбата се подава чрез органа, издал решението.

При издаването на регистрационна карта и при продължаването на срока й не се събират такси. Ако изгубите, повредите или унищожите регистрационната карта при издаването на нова ще заплащате такса в размер на 10 лв., което става в Държавната агенция за бежанците.

По време на производството сте длъжен:

1. да изпълнявате разпорежданията на длъжностните лица и да не пречите при изпълнение на служебните им задължения;

2. да предадете всичките си документи и документите на придружаващите Ви деца;

3. когато не притежавате документ за самоличност, да удостоверите самоличността си, датата и мястото на раждане, както и на придружаващите Ви деца, семейното си положение, чрез декларация пред длъжностно лице. При посочване на неверни данни носите наказателна отговорност – лишаване от свобода до три години или глоба от 100 до 300 лв., съгласно чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс;

4. да спазвате правилника за вътрешния ред в транзитните, регистрационно-приемателните и интеграционните центрове, да участвате в дейностите по поддръжката, хигиената и благоустройството им, както и да опазвате предоставеното Ви за ползване имущество;

5. да пребивавате на адреси, разрешени Ви от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Винаги когато искате да промените адреса си, сте длъжни да съобщите новия си адрес в Държавната агенция за бежанците;

6. да не навлизате в граничната зона на Република България без надлежно разрешение;

7. да не напускате територията на Република България без разрешението на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;

8. да съдействате за изясняване на Вашия случай, като съобщавате пълна и достоверна информация на съответните длъжностни лица;

9. да дадете пръстови отпечатъци.

Ако повредите или унищожите вещ, предоставена Ви за ползване от Държавната агенция за бежанците, ще бъдете наказан с глоба от 50 до 200 лв., като ще заплащате и стойността на вещта.

По време на производството за предоставяне на статут носите гражданска, административна и наказателна отговорност съгласно българското законодателство.

Указания относно реда за подаване на молбата за статут, за процедурата, която ще се следва, за правата и задълженията на чужденците, подали молба за статут в Република България.

МОЛБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ

Вие можете да заявите желание за предоставяне на статут лично пред длъжностно лице в Държавната агенция за бежанците или пред друг държавен орган. Вашата молба за предоставяне на статут може да бъде в устна, писмена или друга форма, като при необходимост Ви се осигурява преводач или тълковник. Молбата трябва да съдържа Вашите лични данни, както и конкретните искания към Република България. В Държавната агенция за бежанците при МС ще Ви бъде извършен обиск от лице, което принадлежи към Вашия пол, и ако притежавате документи за самоличност те ще бъдат задържани и съхранени в Държавната агенция за бежанците до приключване на производството с влязло в сила решение. Следва да бъдете фотографиран, и ще Ви бъдат взети пръстови отпечатъци. От изключителна важност за Вас е да съобщите истинските си имена и рождена дата, тъй като това има много сериозни последици за Вас. Ще бъдете регистриран и ще бъдете питан за биографични данни. След като Ви се направят медицински изследвания ще останете под карантина, докато станат известни резултатите.

Ако сте родител и сте придружен в Република България от малолетното Ви дете, Вие можете да поискате статут и за Вашето дете с Вашата молба. Ако Вие сте родител, който е придружен в Република България от непълнолетното си дете, Вашето дете може да поиска предоставяне на статут със своя молба, която следва да бъде одобрена от Вас.

ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВАТА, КОМПЕТЕНТНА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МОЛБАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ

С регистрацията Ви в Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет ще Ви бъде образувано производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата Ви за предоставяне на статут. Производството ще се проведе в съответствие с Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията, Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета и Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета. По силата на международните задължения на Република България, пръстовите отпечатъци на лицата над 14 години се въвеждат в националната и европейската база данни ЕВРОДАК. Ще Ви се издаде регистрационна карта, която Вие трябва да носите постоянно у себе си. При необходимост с Вас ще се проведе интервю.

Съществуват случаи, при които може да се окаже, че друга държава е компетентна да разгледа молбата Ви за статут, като:

1. Ваш съпруг/съпруга или дете са в производство за предоставяне на статут на бежанец, или имат предоставен статут на бежанец в друга държава-членка на ЕС.

2. Друга държава-членка на ЕС Ви е издала виза или разрешение за пребиваване.

3. Влезли сте на територията на ЕС през друга държава-членка.

4. Вече сте подавали молба за статут на бежанец в друга държава-членка на ЕС.

Пръстовите отпечатъци и другите идентифициращи белези, както и личните Ви данни могат да се използват при обмен на информация с други държави-членки на ЕС, за целите на производството.

При производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата Ви за предоставяне на статут решаващият орган ако установи, че Република България е компетентна, ще вземе решение, с което ще Ви образува производство за предоставяне на статут.

Ако се установи, че друга държава е отговорна да разгледа молбата Ви за статут, решаващият орган ще откаже да Ви образува производство за предоставяне на статут в Република България и ще разреши прехвърлянето Ви в компетентната държава.

Решението ще Ви бъде връчено. Решението можете да обжалвате в 7-дневен срок от връчването му пред Административния съд – град София, чрез органа, издал решението. Жалбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго.

ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ

I. Ускорено производство – Ако производството Ви за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на статут приключи с решение да Ви се образува производство за предоставяне на статут в Република България, след влизане в сила на решението ще Ви бъде образувано ускорено производство. Ускорено производство се образува и когато не бъде взето решение в сроковете по Регламент /ЕО/ № 343/2003 на Съвета и Регламент /ЕО/ № 1560/2003 на Комисията. Ще Ви се издаде регистрационна карта, която Вие трябва да носите постоянно у себе си.

Производството за предоставяне на статут е изключително важно за Вас. Не всеки чужденец бива признат за бежанец и получава закрила от Република България. Интервюто е най-важна възможност да обосновете молбата си за закрила и във Ваш интерес е да оказвате съдействие на длъжностните лица от Държавната агенция за бежанците. След регистрирането Ви ще Ви бъде определена дата за провеждане на интервю, за което ще получите покана. Явявайте се навреме на насроченото Ви интервю. При провеждане на интервю с Вас ще се състави протокол. При необходимост за нуждите на съответното производство интервюиращият орган ще проведе допълнителни интервюта. Ще бъдете уведомявани своевременно за датата на всяко следващо интервю. Можете да заявите желание да бъдете интервюирани от интервюиращ орган или преводач, съответно от тълковник, от Вашия пол. Интервюто ще се провежда на заявен от Вас език. Когато това е невъзможно, интервюто ще се провежда на език, за който може да се смята, че Вие владеете. Длъжен сте да представите своите доказателства до произнасянето по молбата Ви, като в случай че не ги представите, произнасянето ще се извършва без тези доказателства. Протоколът ще Ви бъде прочетен и ще се подписва от Вас, от преводача, съответно от тълковника, и от интервюиращия орган. Ако откажете да подпишете протокола от интервюто това ще бъде удостоверявано с подписите на двама свидетели. Причините за отказа ще бъдат отбелязани в протокола.

В срок до три дни от образуване на производството интервюиращият орган има правомощието да вземе едно от трите решения :

Да отхвърли молбата Ви като явно неоснователна;

Да прекрати производството;

Да образува производство по общ ред.

Ако интервюиращият орган с решение отхвърли молбата Ви или прекрати производството Ви, решението ще Ви се връчи. Решението можете да обжалвате в 7-дневен срок от връчването пред административен съд по настоящия адрес от регистрационната Ви карта. Жалбата следва да подадете чрез органа, издал решението, като тя спира изпълнението на решението. Подадена след срока жалба ще се връща срещу разписка.

II. Производството по общия ред – Производството по общия ред се образува, когато интервюиращият орган вземе решение да образува производство по общ ред, както и когато в тридневния срок от образуване на ускорено производство интервюиращият орган не вземе решение. Ще Ви се издаде регистрационна карта, която Вие трябва да носите постоянно у себе си.

В срок до три месеца от образуване на производство по общия ред председателят на Държавната агенция за бежанците взема решение, с което може да предостави статут или да откаже да предостави статут. Председателят може да вземе решение да прекрати производството Ви. Препис от решението ще Ви се връчи. Решението, с което председателят Ви е отказал предоставянето на статут или е прекратил производството Ви можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез председателя на Държавната агенция за бежанците, като тя спира изпълнението на решението.

Производството Ви за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут ще бъде спряно, когато без основателни причини:

1. след надлежно поканване не се явите за провеждането на интервю, нито в продължение на 10 работни дни след това;

2. промените адреса си, без да уведомите за това Държавната агенция за бежанците или съответния регистрационно-приемателен център;

3. отказвате да съдействате на длъжностните лица от Държавната агенция за бежанците за изясняване на обстоятелствата, свързани с Вашата молба.

Решението за спиране няма да Ви бъде връчено.

Спряното производство ще Ви бъде възобновено, когато представите доказателства, че сте имали обективни причини за промяна на адреса или обективни пречки за неявяване или несъдействие на длъжностните лица.

Производството за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут, ще Ви се прекрати, когато не се явите пред съответното длъжностно лице на Държавната агенция за бежанците в продължение на три месеца от спирането му. Решението за прекратяване ще Ви бъде връчено. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В случай, че поискате доброволно да се завърнете в държавата ви на произход ще ви бъде оказано съдействие.

III. Връчване на решенията – Решение, издадено от :

 • решаващия орган в производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата Ви за предоставяне на статут,

 • интервюиращия орган в ускорено производство,

 • председателя на ДАБ в производство по общ ред

ще Ви бъде връчено по следния ред:

при явяване в Държавната агенция за бежанците препис от съответното решение ще Ви бъде връчено лично, като съдържанието му ще Ви бъде съобщено на език, който владеете. Връчването ще бъде удостоверено с Вашия подпис, както и с подписите на преводача, съответно тълковника и длъжностно лице. Ако решението не Ви бъде връчено лично в 14-дневен срок от издаването му, ще Ви бъде изпратено съобщение с обратна разписка. При неявяването Ви в 7-дневен срок от получаване на съобщението с обратната разписка, решението ще се счита за връчено. Ако съобщението с обратна разписка се върне в Държавната агенция поради невъзможност за връчване, решението ще се счита за връчено.

По този ред няма да Ви бъдат връчени единствено решения на интервюиращия орган за допускане до производство по общ ред и на председателя на Държавната агенция за бежанци за спиране на производството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

По време на производството имате право:

 1. да получите разяснения относно реда за подаване на молбата, за процедурата, която ще последва, и за Вашите права и задължения;

 2. да останете на територията на Република България;

 3. на преводач или тълковник, регистриран в Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;

 4. да получите регистрационна карта;

 5. на подслон и храна;

 6. на социално подпомагане, психологическа помощ, здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване по реда и в размера, определен за българските граждани.

Имате право на достъп до пазара на труда, ако производството не приключи до една година от подаването на молбата Ви за статут поради независещи от Вас причини.

Няма да Ви се предоставят правата на подслон и храна и на социално подпомагане, ако не принадлежите към уязвима група и подадете последваща молба за предоставяне на статут, както и когато производството по молбата Ви за статут е спряно. Уязвима група са малолетни или непълнолетни, бременни жени, възрастни хора, самотни родители, придружени от малолетните или непълнолетните си деца, лица с увреждания и такива, които са били обект на тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие. Предоставянето или непредоставянето на правото на храна и подслон ще стане с решение на директора на съответния регистрационно-приемателен център. Решението ще Ви бъде връчено. Решението, с което е отказано предоставянето на храна и подслон, можете да обжалвате в 7-дневен срок от връчването пред административния съд по настоящия адрес от регистрационната Ви карта.Жалбата се подава чрез органа, издал решението.

При издаването на регистрационна карта и при продължаването на срока й не се събират такси. Ако изгубите, повредите или унищожите регистрационната карта при издаването на нова ще заплащате такса в размер на 10 лв., което става в Държавната агенция за бежанците.

По време на производството сте длъжен:

1. да изпълнявате разпорежданията на длъжностните лица и да не пречите при изпълнение на служебните им задължения;

2. да предадете всичките си документи и документите на придружаващите Ви деца;

3. когато не притежавате документ за самоличност, да удостоверите самоличността си, датата и мястото на раждане, както и на придружаващите Ви деца, семейното си положение, чрез декларация пред длъжностно лице. При посочване на неверни данни носите наказателна отговорност – лишаване от свобода до три години или глоба от 100 до 300 лв., съгласно чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс;

4. да спазвате правилника за вътрешния ред в транзитните, регистрационно-приемателните и интеграционните центрове, да участвате в дейностите по поддръжката, хигиената и благоустройството им, както и да опазвате предоставеното Ви за ползване имущество;

5. да пребивавате на адреси, разрешени Ви от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Винаги когато искате да промените адреса си, сте длъжни да съобщите новия си адрес в Държавната агенция за бежанците;

6. да не навлизате в граничната зона на Република България без надлежно разрешение;

7. да не напускате територията на Република България без разрешението на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;

8. да съдействате за изясняване на Вашия случай, като съобщавате пълна и достоверна информация на съответните длъжностни лица;

9. да дадете пръстови отпечатъци.

Ако повредите или унищожите вещ, предоставена Ви за ползване от Държавната агенция за бежанците, ще бъдете наказан с глоба от 50 до 200 лв., като ще заплащате и стойността на вещта.

По време на производството за предоставяне на статут носите гражданска, административна и наказателна отговорност съгласно българското законодателство.

Допълнителна информация за производството, настаняването и други приемна на РПЦ – гр.София

Понеделник – петък: 8:30 – 12:30 часа; 13:00 – 17:00 часа

1618, гр. София, ул. “Монтевидео” № 21А, тел. 02- 9040 378.

Особената закрила, която Република България предоставя на чужденци по Закона за убежището и бежанците, включва убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут и временна закрила.

Убежище

Президентът на Република България предоставя убежище.

Убежището се дава на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи. Президентът предоставя убежище и когато прецени, че държавните интереси или особени обстоятелства налагат това.

Молба за убежище, подадена от чужденец в Държавната агенция за бежанците ще бъде препратена незабавно на компетентния орган -Президента на Република България.

Статут на бежанец и хуманитарен статут

Председателят на Държавната агенция за бежанците предоставя статут на бежанец и хуманитарен статут .

Статут на бежанец се предоставя на чужденец, който се страхува от преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или поради политическо мнение и/или убеждение, и поради тези причини не може или не желае да се ползва от закрилата на тази държава или да се завърне в нея.

Хуманитарен статут се предоставя на чужденец, принуден да напусне или да остане извън държавата си, тъй като е изложен на реална опасност от тежки посегателства, като:

1. смъртно наказание или екзекуция;

2. изтезание или нечовешко или унизително отнасяне, или наказание;

3. тежки и лични заплахи срещу живота или личността му като гражданско лице поради насилие в случай на вътрешен или международен въоръжен конфликт.

Хуманитарен статут може да бъде предоставен и по други причини от хуманитарен характер, както и поради причините, посочени в заключенията на Изпълнителния комитет на Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците. Той се предоставя по преценка на председателя.

Когато чужденец има открито производство по молба за предоставяне на убежище или предоставено убежище в Република България и подаде молба за статут в Държавната агенция за бежанците, производство за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут не се образува, а образуваното се прекратява.

Временна закрила

Министерският съвет предоставя временна закрила, въведена с решение на Съвета на Европейския съюз.

Временна закрила се предоставя в случай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по произход поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и по тези причини не могат да се завърнат там.

Пребиваване в Република България

Пребиваването в Република България и издаването на разрешение за това са уредени в Закона за чужденците в Република България и се предоставя от Дирекция “Миграция” – МВР.

Молба за пребиваване в Република България, подадена от чужденец в Държавната агенция за бежанците ще бъде препратена незабавно на компетентния орган – Дирекция “Миграция” – МВР.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, ПОЛУЧИЛИ ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ

Чужденците, търсещи или получили закрила в Република България, имат правата и задълженията по този закон и носят гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност при условията и по реда за българските граждани.” Чл. 5 от ЗУБ

На основание чл. 20 от Закона за убежището и бежанците /ЗУБ/ не се допускат ограничения на правата или привилегии на чужденците, търсещи или получили закрила в Република България, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Съгласно чл. 23 ал. 1 от ЗУБ, чужденците, търсещи или получили закрила, имат право на съдействие и помощ от страна на представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България, както и от други правителствени или неправителствени организации на всеки етап от производството и след предоставяне на закрила.

Чужденец с предоставен статут на бежанец придобива правата и задълженията на български гражданин, с изключение на: правото да участва в избори за държавни и местни органи, в национални и местни референдуми, както и да участва в създаването и да членува в политически партии; да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство; да бъде военнослужещ; други ограничения, изрично предвидени със закон.

Чужденец с предоставен хуманитарен статут има правата и задълженията на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в Република България.

Чужденец, на когото при условията и по реда на Закона за убежището и бежанците е предоставено убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут или временна закрила, има право да поиска да се събере със семейството си на територията на Република България. Разрешението за събиране на семейството се дава от председателя на Държавната агенция за бежанците.

На членовете на семейството на чужденеца се издава разрешение за продължително пребиваване след разрешението за събиране на семейството, издадено при условията и по реда на Закона за убежището и бежанците. Разрешението за пребиваване е със срок една година с възможност за подновяване, без да се надвишава срокът на пребиваване на титуляря, съгласно чл. 25б от Закона за чужденците в Република България.

Чужденец с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, който е настанен в Регистрационно-приемателен център следва да напусне сградата на Общежитието, където е настанен, тъй като в същото се настаняват само чужденци в производство за предоставяне на закрила.

Чужденците, получили закрила, имат право на труд, социално и здравно осигуряване по реда на българските граждани. Съгласно разпоредбата на чл.33 ал. 1 т.4 от Закона за здравното осигуряване, задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са и лицата с предоставен статут на бежанец и хуманитарен статут. Задължението за здравно осигуряване възниква от датата на откриване на производството за закрила. До приключване на производството за предоставяне на статут на бежанец или хуманитарен статут здравноосигурителните вноски се внасят от Държавната агенция за бежанците. След предоставянето на закрила Държавната агенция за бежанците прекратява внасянето на здравноосигурителни вноски. В зависимост от характера на дейността, която се упражнява от лицето и източниците на доходите на същото, то попада в една или повече категории осигурени лица, което определя кой заплаща сумата за здравноосигурителна вноска на лицето.

Съгласно чл. 109 ал. 1 от Закона за здравното осигуряване осигурените лица, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, заплащат оказаната им медицинска помощ, ако не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 15 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Осигурителните права на тези лица се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски, като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват.

Правата на здравноосигурения са лични и не могат да се преотстъпват или прехвърлят на друго лице.

Задължението за осигуряване се прекратява при смърт на чужденеца или с отнемане или прекратяване на статута на бежанец или хуманитарния статут.

След получаване на решение за предоставяне на статут, чужденецът представя в Държавната агенция за бежанците адреса на населеното място, в което ще се установи. Държавната агенция за бежанците изготвя писмо до общината на това населено място, въз основа на което чужденецът се регистрира и му се дава ЕГН /единен граждански номер/, което е необходимо за издаване на документи за самоличност съгласно Закона за българските лични документи.

Чужденец с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут има право на издаване на документ за самоличност – карта на бежанец, респективно на карта на чужденец с хуманитарен статут. Условията и реда за издаването и получаването им се определят съгласно Закона за българските лични документи.

Чужденец с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут може да придобие българско гражданство при условията и по реда на Закона за българското гражданство. Когато чужденецът придобие българско гражданство има право да поиска изтриване на пръстовите отпечатъци от система Евродак.

Всеки български гражданин и всеки чужденец следва да знае, че непознаването на законите на Република България не извинява и не е основание за освобождаване от отговорност.