Често задавани въпроси


Кои са бежанците?

Бежанците са мъже, жени и деца, бягащи от война, преследване и сериозна политическа криза в страната си. Те са прокудени от домовете си без предупреждение, срещнали са огромни трудности по своя път. Те стават бежанци, когато преминат границата на своята страна в търсене на безопасност в друга страна.

Бежанците не могат да разчитат на закрила от собствената си държава – всъщност именно нейното правителство е извършител на преследването. Ако другата държава не ги допусне на своя територия и не им окаже подкрепа, когато вече са на нейна територия, това е равностойно на смъртна присъда – или на непоносим живот в постоянно криене, без прехрана и без права.

Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г., изменена и допълнена през 1967 г. с Протокола към нея, терминът „бежанец” се прилага към всяко лице, което „при основателни опасения от преследване по причина на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически убеждения, се намира извън страната, чийто гражданин то е, и не може да се ползва от закрилата на тази страна, или не желае да се ползва от страната на своето предишно обичайно местоживеене в резултат на подобни събития, не може да се завърне или, поради такива опасения, не желае да се завърне в нея…”

Крайната цел на бежанската закрила е да се помогне за намиране на трайни решения, които да позволят на бежанците да изградят отново живота си в достойнство и мир. Има три такива решения, за които ВКБООН може да помогне: Местна интеграция, връщане в родната държава или презаселване в трета страна, когато бежанецът не може да остане в приемната страна.

В Централна Европа броят на хората, които получават бежански статут или друга форма на международна закрила, за периода 2007 – 2009г. се колебае между 3 500 и 4 400 души годишно.

Колко са бежанците в световен мащаб?

В момента по света има около 42 милиона бежанци. Един на всеки 170 души в света е изгонен от родината си заради война. Бежанците са най-многобройната група уязвими хора в света. Около една трета от тях са официално признати бежанци, защото са пресекли международна граница. Другите две трети от тях са така наречените „вътрешно разселени лица”1, тъй като те все още са в рамките на собствената си държава. От около 12-те милиона бежанци по света, около 3,2 милиона са в Африка. В допълнение, в Африка се намират и около половината от 25-те милиона в световен мащаб вътрешно разселени лица.

80 процента от бежанците в света са жени и деца, които са много по-уязвими към нестабилните условия, в които са поставени.

Какви са опциите за презаселването на бежанците?

Повечето бежанци и разселени лица се завръщат в своите общности, когато мирът и стабилността в страната откъдето са, се възстанови. Когато условията в тяхната страна остане нестабилно или има опасност от преследване при репатрирането им, някои бежанци са в състояние да останат в бежански лагери в друга държава. За съжаление, много от приемащите страни не са в състояние да приемат бежанци постоянно. Презаселването в трета страна, е последният възможен вариант и е достъпен само за малка част от бежанците в света.

Пример за приемаща държава е САЩ, където има традиция за предлагане на убежище на тези, които бягат от преследване и война. Правителството на САЩ поддържа отдавна установена хуманитарна програма, която предоставя убежище в страната на ограничен брой бежанци, които не могат да се завърнат в собствените си държави или да пребивават на територията на страната, в която са приети временно. Тази хуманитарна програма ежегодно помага най-много 10 000 бежанци да се заселят в САЩ.

Какви са възможностите пред бежанците?

Три са международно признатите трайни решения за бежанците:

Доброволно репатриране – То може да се осъществи само при условия на безопасност и опазване на човешкото достойнство – и като устойчиво решение. За него е необходима пълна ангажираност от държавата на произход, която да помогне за репатрирането на собствените си граждани. Освен това е нужна продължаващата подкрепа на международната общност в рисковата постконфликтна фаза, за да се гарантира на онези, които вземат смелото решение да се приберат по родните си места, възможност да изградят живота си отново в стабилна среда. На завръщащите се трябва да се осигури също вземането на свободно и информирано решение.

Местната интеграция – Много бежанци живеят година след година почти без надежда да се завърнат у дома. За тях единственото решение е да изградят нов живот и дом в страната на убежище и да се интегрират в местното общество.

За ВКБООН местната интеграция е динамичен и многостранен двупосочен процес, който води до пълноценно и равнопоставено участие в приемното общество. Конвенцията за бежанците от 1951г. предоставя различни социално-икономически  и законови права, които са необходими за успешна интеграция. Те включват, наред с друго, свобода на движение, достъп до образование и пазара на труда, достъп до социална помощ, възможност за придобиване на имущество и в дългосрочен план  – възможност за придобиване на гражданство.

Презаселване – Алтернатива за онези, които не могат нито да се завърнат по родните си места, нито да останат в страната на първо убежище.

Някои бежанци не могат или не желаят да се приберат по родните си места заради преследването, на което биха били подложени там. Освен това много от тях живеят в опасни ситуации или имат специфични потребности, които не могат да бъдат изпълнени в страната, където първо са потърсили убежище.

В такива обстоятелства ВКБООН помага за презаселването на бежанците в трета държава като единственото безопасно и практически изпълнимо трайно решение. В глобален мащаб обикновено около един процент от бежанците биват ориентирани от агенцията към презаселване. Страната на презаселване осигурява на бежанците правна и физическа закрила, включително достъп до граждански, политически, икономически, социални и културни права, аналогични на тези, които имат гражданите на самата страна. Освен това бежанците имат възможност след изтичане на определен период от време да получат гражданство.

В момента само малко на брой държави участват в програмите на ВКБООН за презаселване. Съединените щати са страната, която приема най-много хора за презаселване, а Австралия, Канада и северните страни също предоставят значителен брой места всяка година. През последните години се наблюдава нарастване на броя на страните, участващи в програмите за презаселване в Европа и Латинска Америка.

1 За разлика от бежанците, вътрешно разселените лица (ВРЛ), не са пресекли международна граница, за да потърсят безопасност, а са останали на територията на родината си. Въпреки, че са избгягали по причини, сходни с тези на бежанците (въоръжен конфликт, общо насилие, нарушения на правата на човека), ВРЛ остават под закрилата на собственото си правителство – даже в случаи, когато именно това правителство е било причината те да избягат от родните си места. Като граждани на страната те запазват всичките си права и закрила по инструментите за правата на човека и международното хуманитарно законодателство.