Статут


Права и задължения на подалите молба за статут в Република България. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ По време на производството имате право: да получите разяснения относно реда за подаване на молбата, за процедурата, която ще последва, и за Вашите права и задължения; да останете на територията на Република България; на преводач или […]

Права и задължения по време на производството


Указания относно реда за подаване на молбата за статут, за процедурата, която ще се следва, за правата и задълженията на чужденците, подали молба за статут в Република България. МОЛБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ Вие можете да заявите желание за предоставяне на статут лично пред длъжностно лице в Държавната агенция за […]

Как да получите статут на бежанец?


Особената закрила, която Република България предоставя на чужденци по Закона за убежището и бежанците, включва убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут и временна закрила. Убежище Президентът на Република България предоставя убежище. Убежището се дава на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи. […]

Видове закрилаСлед връчване на решението за предоставяне на статут, новопризнатите чужденци със статут на бежанец или хуманитарен статут могат да се включат в Националната програма за интеграция на бежанците /2011 – 2013 г./ в Република България, която се реализира от Интеграционния център към Държавната агенция за бежанците. В програмата са предвидени […]

Интеграция на новопризнати чужденци със статут на бежанец или хуманитарен ...


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, ПОЛУЧИЛИ ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ „Чужденците, търсещи или получили закрила в Република България, имат правата и задълженията по този закон и носят гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност при условията и по реда за българските граждани.” Чл. 5 от ЗУБ На основание чл. 20 […]

Права и задължения на чужденците, получили закрила съгласно закона за ...